Background Image

Pisanie biznes planów

Home  /  Pisanie biznes planów

Biznes plan – po co go tworzymy?

Biznes plan można porównać do mapy drogowej – jego głównym celem jest wytyczanie oraz ukierunkowywanie działania ludzi. Dokument ten dla przedsiębiorcy jest przede wszystkim szczegółowym planem funkcjonowania, sporządzonym zazwyczaj w formie pisemnej. Może zawierać zestaw załączników (programów oraz analiz), na podstawie których oceniane jest powodzenie pomysłu bądź też aktualna ocena firmy wraz z wytyczonymi celami oraz środkami do ich realizacji.

Biznes plan często bywa określany również mianem planu strategicznego lub planu przedsięwzięcia.

Biznes plan tworzymy przede wszystkim po to, aby:

 • skonkretyzować i ujednolicić koncepcję działania firmy,
 • ustalić sposoby osiągania wyznaczonych celów,
 • rzetelnie ocenić, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia i czy będzie opłacalne przy istniejących realiach rynkowych.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o cenę

Biznes plan dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Dobrze przygotowany biznes plan stanowi podstawę funkcjonowania każdej nowo zakładanej działalności gospodarczej. Dokument ten w przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, ma na celu zaprezentowanie pomysłu na biznes oraz ewentualne umożliwienie pozyskania środków na jej rozwój.

Oferujemy profesjonalną pomoc w pisaniu biznes planów dla przedsiębiorców z Poznania, którzy dopiero zamierzają otworzyć własną działalność. Naszym celem jest tworzenie kompletnych dokumentów w przejrzystej formie, zawierających pełen opis planowanego przedsięwzięcia, wraz z rzetelną oceną szans jego powodzenia oraz opłacalności.

Pisanie biznes planu zawsze rozpoczynamy od przeprowadzenia dokładnej analizy rynkowej, aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlić sytuację gospodarczą, w tym finansową planowanej działalności gospodarczej. Biznes plan sporządzają nasi wykwalifikowani specjaliści, między innymi uwzględniając sytuację makro i mikroekonomiczną danej branży, a także przewidywane prognozy finansowe. Ponadto, staramy się spoglądać na firmy konkurencyjne. Dokument przygotowujemy zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak również elektronicznej.

Typowy biznes plan stworzony prze nas dla nowo planowanego przedsięwzięcia zawiera:

 • streszczenie projektu przedsięwzięcia,
 • elementarne dane o firmie,
 • opis rynku,
 • plan marketingowy,
 • plan finansowy,
 • analizę SWOT,
 • wytyczone cele (marketingowe i finansowe).

Biznes plan dla istniejących przedsiębiorstw

Jedną z naszych specjalności jest również pisanie biznesplanów dla już istniejących przedsiębiorstw na rynku. Wykonujemy przejrzyste dokumenty zawierające kompleksową analizę rynku, a także wszechstronną ocenę ryzyka biznesowego, rynkowego, finansowego oraz operacyjnego wraz ze wskazaniem czynników ograniczających i podsumowaniem w formie fachowej analizy SWOT.

Biznes plany dla istniejących firm przygotowujemy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu każdy dokument może być dowolnie modyfikowany i aktualizowany.
Usługę pisania biznes planów kierujemy do klientów z Poznania, w szczególności do osób planujących rozpoczęcie działalności lub potrzebujących nowych źródeł finansowania. Realizujemy biznes plany zarówno dla niedużych lokalnych przedsiębiorstw, jak i dla dynamicznie rozwijających się koncernów.

Dzięki przygotowywanym przez nas biznes planom:

 • wykreujesz/wzmocnisz wizerunek swojego przedsiębiorstwa w oczach inwestorów oraz instytucji finansowych,
 • zwiększysz szanse na uzyskanie nowych źródeł finansowania,
 • uzyskasz kompletny obraz swojej firmy,
 • określisz potrzeby w zakresie przepływu gotówki,
 • opracujesz najlepszą strategię budowania przewagi rynkowej.

Zapytaj o cenę

Przykładowa struktura dokumentu

Dobry biznes plan powinien mieć uporządkowaną i przemyślaną strukturę. Dzięki temu informacje w nim zawarte skuteczniej zostaną przekazane odbiorcy biznes planu i w efekcie wywołają dużo lepsze wrażenie na czytelniku. Logiczny i spójny biznes plan wzmacnia przekonanie, że podobnymi cechami charakteryzuje się samo przedsięwzięcie, które jest w nim opisane. Wówczas dużo łatwiej jest uzyskać pozytywną decyzję kredytową lub inwestycyjną.

Dobry biznes plan powinien być dopasowany bezpośrednio do oczekiwań instytucji lub osoby do której jest kierowany. Zasadnicza część biznes planu jest jednak zazwyczaj w większości przypadków bardzo podobna i zawiera przynajmniej:

1. Stronę tytułową,
2. Spis treści,
3. Streszczenie biznesplanu,
4. Informacje wstępne, zarys przedsięwzięcia opisywanego w biznesplanie,
5. Opis modelu biznesowego, w tym schematu organizacyjnego i cyklu produkcyjnego,
6. Charakterystyka produktów lub usług,
7. Analiza rynku i konkurencji,
8. Plan marketingowy,
9. Analiza finansowa,
10. Analiza SWOT,
11. Podsumowanie,
12. Załączniki.

1. Strona tytułowa – powinna być estetyczna i nowoczesna. Oprócz tytułu biznes planu powinna się na niej znaleźć informacja o okresie w którym biznes plan został stworzony (przynajmniej miesiąc i rok) oraz informacja o autorze.

2. Spis treści – zdecydowanie ułatwia poruszanie się po dokumencie. Jest to szczególnie ważne dla instytucji finansowych, które bardzo szczegółowo analizują informacje zawarte w biznes planie i podczas analizy wielokrotnie wracają do jego treści.

3. Streszczenie biznes planu – obejmuje skrót najważniejszych informacji i wniosków zawartych we wszystkich dalszych sekcjach biznesplanu. Wbrew pozorom jest to bardzo ważna część biznes planu – chociaż powstaje na samym końcu, czytana jest przez odbiorcę jako pierwsza i to na jej podstawie czytelnik buduje swoje pierwsze wrażenie na temat opisywanego przedsięwzięcia. W tej sekcji powinny się znaleźć następujące elementy:

 • syntetyczny opis działalności,
 • podkreślenie mocnych stron przedsięwzięcia,
 • wskazanie największego ryzyka związanego z przedsięwzięciem,
 • wskazanie celu powstania biznes planu,
 • wskazanie źródeł pochodzenia informacji, na których oparto biznes plan.

4. Informacje wstępne, zarys przedsięwzięcia opisywanego w biznesplanie – w tej sekcji powinien znaleźć się dokładniejszy opis przedsięwzięcia, informacja o właścicielach i sponsorach projektu, jeśli biznes plan dotyczy przedsiębiorstwa które już działa na rynku w tym miejscu dobrze jest krótko opisać dotychczasową historię działalności i największe sukcesy.

5. Opis modelu biznesowego, w tym schematu organizacyjnego i cyklu produkcyjnego – w tej części biznesplanu należy opisać w precyzyjny ale jednocześnie możliwie najprostszy sposób na czym polega działalność przedsiębiorstwa. Należy unikać – tam gdzie nie jest to niezbędne – fachowych sformułowań (szczególnie dotyczących kwestii technicznych). Ponadto w tym miejscu powinny znaleźć się informacje na temat:

 • dostawców kluczowych elementów/surowców/usług oraz informacje o dotychczasowych relacjach z głównymi dostawcami,
 • najważniejszych odbiorców wraz z opisem dotychczasowych relacji z nimi,
 • organizacji wewnętrznej samego przedsiębiorstwa wraz z opisem doświadczenia osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie,
 • przedstawienie całego cyklu produkcyjnego.

6. Charakterystyka produktów lub usług – punkt ten powinien zawierać definicje i wyczerpujące informacje na temat wszystkich produktów lub usług oferowanych przez firmę. Wiadomości muszą być dokładne i powinny obejmować nie tylko cechy produktów/usług ale również korzyści dla klientów, którzy wybiorą dany towar lub skorzystają z konkretnej usługi. W tym miejscu należy również wskazać te cechy oferty, które stanowią przewagę konkurencyjną oraz wskazać w jaki sposób przewaga ta będzie utrzymywana. Dobrze zamieścić tu również informacje na temat możliwości przyszłego rozwoju oferowanych produktów lub usług.

7. Analiza rynku i konkurencji – w tej sekcji powinien znaleźć się szeroki opis branży wraz ze wskazaniem jej cech charakterystycznych i podstawowych ryzyk. Analiza rynku powinna uwzględniać zarówno stronę popytową jak i podażową. Charakteryzując rynek dobrze jest odwoływać się do danych liczbowych pochodzących z niezależnych źródeł (GUS, inne instytucje państwowe, np. ministerstwa). Przy analizie strony popytowej powinno się określić grupę docelową do której kierowane są produkty i usługi opisywanego przedsiębiorstwa. Przy analizie strony podażowej należy wskazać najważniejszych konkurentów oraz mocne i słabe cechy ich oferty w porównaniu z ofertą firmy opisywanej w biznes planie.

8. plan marketingowy – sekcja ta obejmuje opis strategii marketingowej oraz działań które będą podejmowane w celu realizowania tej strategi. Powinny się tu znaleźć informacje na temat kanałów dystrybucji, polityki cenowej oraz sposobu promocji oferty i budowania wizerunku marki. Plan marketingowy powinien zatem obejmować opis:

 • kanałów dystrybucji,
 • polityki cenowej,
 • form promocji i reklamy,
 • sposobów budowania marki.

W tej części biznesplanu powinno się również określić budżet przeznaczony na działania marketingowe.

9. analiza finansowa – ta część stanowi „serce” biznes planu. Wszystkie informacje wejściowe i założenia użyte do budowy arkuszy finansowych powinny być spójne ze wszystkimi wcześniejszymi sekcjami biznesplanu. Analiza finansowa działających przedsiębiorstw powinna obejmować swoim horyzontem zarówno lata historyczne jak i prognozy. Wszystkie założenia powinny być dokładnie opisane i uargumentowane, a znaczące nagłe skoki wartości dobrze wyjaśnione. W ramach analizy finansowej standardowo sporządza się (lata historyczne i prognoza):

 • bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Dodatkowo BC Advisors w swoich biznesplanach przedstawia kalkulację ilościową i wartościową progu rentowności oraz sporządza wyżej wymienione elementy w kilku scenariuszach (analiza wrażliwości).

10. analiza SWOT – opisuje ona mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych. Ważne by przy wykonywaniu analizy SWOT nie unikać wymieniania ważnych zagrożeń i słabych stron, ale wskazywać przy tym czynniki które je ograniczają lub pozwalają przynajmniej w pewnym stopniu je kontrolować.

11. Podsumowanie – w podsumowaniu powinno wskazać się najważniejsze wnioski płynące ze wszystkich sekcji biznesplanu. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić mocne strony przedsięwzięcia oraz potencjał jego rozwoju.